[Read] ➪ Con đường Hồi giáo By Nguyễn Phương Mai – Torrentindir.co


 • Paperback
 • 304 pages
 • Con đường Hồi giáo
 • Nguyễn Phương Mai
 • 21 November 2019

10 thoughts on “Con đường Hồi giáo

 1. says:

  So v i quy n u ti n T i l m t con l a , th quy n n y l m t b c ti n d i c a t c gi D nhi n y ch n thu n l do s thay i v c ch ti p c n v c ch vi t Kh ng ch c n l m t cu n s ch du k , k l i h nh tr nh, t i n u, l m g , abcxyz n a L ng ki n th c v th ng tin d i d o, c c b nh lu n s c s o v s u s c, l m cu n s ch tr th nh n a du k n a s ch nghi n c u h c thu t Th ng tin d y c, i khi tr ch d n, ch th ch v t i li u tham kh o chi m h t c trang gi y, nh ng c v n r t h p d n v l i cu n Nh t c gi c vi t ph n Th a c ng b n c , t c gi c m th y r t kh kh n b n m qua n m l i nh m t qu l c ng h b t c d gi a vi c n n l a ch n y ch l m t cu n s ch c a m t k l n l tr n ng hay c a m t c eo k nh nh m nh m ch ch c c m m i nh y v o ng t li u Th c t cho th y, t c gi gi c n b ng cho cu n s ch m t c ch r t tuy t v i.Quy n s ch g m 15 ch ng t m g i v y , k v h nh tr nh c a t c gi qua 13 qu c gia khu v c Trung ng, v o th i i m s ki n M a xu n R p ang di n ra Th t s r t kh ch n ra ch ng n o l hay nh t , nh ng c th n i c c ch ng v R p Saudi, Yemen, Syria, Palestine, Ai C p, Tunisia l nh ng ch ng c bi t hay V v c ra nhi u i u sau khi c xong quy n n y Hi u r ng, truy n th ng n i chung, d l ph ng T y hay ph ng ng, c th a tin l ch l c m t chi u th n o Hi u r ng, gi o l t n gi o c th b b p m o b i c c h t c v u c h p h i, c c oan ra sao Hi u r ng, khi c p n c c v n l n nh ch nh tr , v n h a c a c m t d n t c, m t t n c, th ranh gi i gi a ng sai th c s nh t nh a v r t kh ph n nh tuy t i V tr n t t c , hi u r ng, m t n c nh , n u kh ng th tr n n c l p t c ng b ng ch nh n i l c c a m nh, s d d ng tr th nh m t qu n t t tr n b n c c a c c n c l n ch ng v Palestine, c m t c u chuy n c i ng s li n quan n vi c chia ch c t ai, v l i b n Trung ng c a hai ng l n Anh v Ph p nh th n y n r ng, khi ang v ng bi n gi i Jordan th t d ng ng Churchill h t h i m t c i, th l l nh th c a Jordan ngu ch v o Saudi m t ph t Churchill qu t n c m i, c i xu ng v ti p t c a b t l n tr l i v tr c , th cho n n ng ranh gi i c a Jordan tr ng m i k qu i nh v y C th ch l m t c u chuy n c i, nh ng n cho th y, c c n c nh c th ng m t vai tr to l n ra sao trong b n c ch nh tr th gi i.Vai tr c a c c n c nh trong con m t c a c c n c l n c n c th hi n Yemen, m t t n c c ng bi n gi i chung v i ng l n R p Saudi M t v vua c a ng i anh c Saudi , n t n l c qua i, v n c n d n d c c con l m g c ng c, nh ng ph i gi cho Yemen l c n o c ng b p b nh Keep Yemen weak c c c ch ng v Saudi v Dubai, m i bi t r ng khi m i c s ng l p b i nh ti n tri Muhammad, H i Gi o l m t t n gi o ti n b i tr c th i i, nh t l trong v n b o v ph n Nh ng r i ch nh t n gi o , v i l i d y c a nh ti n tri r ng N u ai mu n k t t i m t ph n ti t h nh, h y em n b n nh n ch ng, b ng kh ng l i k t t i l vu c o v s b ph t 80 roi , theo th i gian, b xo n v n theo h ng c l i cho m t x h i tr ng nam khinh n nh sau K c ph n c mu n k t t i n ng b c h i th c ng ph i c b n nh n ch ng, n u kh ng, l i k t t i c a c ta s tr th nh l i th nh n ph m t i th ng d m v s b tr ng ph t M t t n gi o m c l p ra v i m c ch ch m d t n n bu n th n b n th nh, em l i b nh ng cho t t m i ng i, th ngay ch nh th nh a Mecca linh thi ng, t n gi o tr th nh m t c m y in ti n kh ng l , v c ng ch nh th nh a Mecca linh thi ng l n i ch nh l ch gi u ngh o c th hi n r r t nh t n m c m t c gi ph i th t l n n u Muhammad s ng l i, t i ch c h n, ng s v c ng b ng ho ng tr c s m o m c a di s n m ng t m d c s c g y d ng V cu i c ng, m a xu n R p, m t s ki n t ng ch ng n gi n, r r ng ph n nh en tr ng, t t x u, nh ng i khi l i ch l s l a ch n gi a b n n o x u h n b n n o, khi m ai c ng l k x u, hay l s l a ch n gi a m t b n l nh c t i v m t b n l ch nh quy n c ch m ng m i c m c ti u l b n v u nh ng ng i thu c c c d ng t n gi o thi u s M t i u th ng x y ra khi m phong tr o d n ch b c ph t v thi u t ch c d n d n b c p di n n b i c c t ch c t n gi o c c oan h ng m nh T i gh t thu t ng M a xu n R p t ng y t ch n n Tunisia T i g i l c n l cu n R p khi n c Trung ng d y s ng, th c t nh c thi n th n l n qu d N b t u b ng m t ti ng k u th ng thi t t kh c n c t s i Sidi Bouzi, h a th nh m t d ng s ng tr n qua sa m c gi y n ng Trung ng Con t o xoay v n, d ng s ng ng l mang n ng ph sa b bi n th nh m t c n l cu ng n , cu n ph ng i c m a m ng ang ch ng y g t h i Bouzizi ch t ph n i cu c s ng i ngh o i b o loan tin anh ch t khai sinh cho m t cu c c ch m ng t do d n ch R t c c, k l n n m ch nh quy n l i l nh ng th y tu t n gi o Th m i bi t, d k n o th ng hay thua, cu c chi n l t ng cao th p n o c ng b t u v k t th c b ng m u x ng c a d n ngh o.


 2. says:

  c quy n s ch n y, i v i t i l m t tr i nghi m m mang t m m t eye opening experience , th t v y Th gi i H i gi o trong c i nh n v c m nh n c a Nguy n Ph ng Mai hi n l n th t quen thu c, g n g i m c ng th t xa l , m i m , v i bi t bao nh ng u n kh c v s i thay kh gi i b y H a m nh v o b u kh ng kh s c s i n ng b ng c a M a xu n R p Arab Spring , Nguy n Ph ng Mai, b t ch p nh ng l i khuy n r n t nh ng b n b v n c n mang c i nh n thi n c n chung v v ng t Trung ng n i ri ng v o H i n i chung, i, v th y, c m nh n t m g i l t ng ng c ng ch trong i s ng qu i s i ng, a s c m u, n ch a nhi u i u b t ng m c ng th t th m tr m, th m m nh h ng c a t n gi o n i x s m t ai c d ng kh i vi t l i cho ch ng ta, nh ng con ng i v i hi u bi t v n c n qu m m v H i gi o, v Trung ng, v i c i nh n b bi n d ng b i th i i truy n th ng l n ng i v s gi nh gi t, x u x t ng m nh th ng tin gi t g n qu gi , m t m u c a c i g i l tr i nghi m th c s v nh ng qu c gia m v p t n gi o huy n b tr n c i n n l ch s di m l v v n h a y s c m u c a n v ang l m bi t bao con tim nh ng ng i theo ch ngh a x d ch wanderlust ph i t m , xuy n xao c c c i nh n kh c h n, a chi u h n v o H i, kh ng quy ch p H i gi o to n l m t l kh ng b hi u h n v th gi i n y, v truy n th ng trong th i i m t c lan truy n th ng tin c y l n cao m t c ch ch ng m t c tr ch nhi m h n i v i nh ng th ng tin m nh ti p nh n v ang d nh s chia th c v vi c nh n nh m t v n kh ng ch m t chi u m ph i t m hi u k c ng, t m hi u m i ng c ng ch, m i chi u k ch c a n v c bi t l th m, n u kh ng ph i l y u qu , th c ng l t n tr ng m t t n gi o c nh ng th nh c ng r c r trong vi c khai s ng ch u u th i m tr ng Trung c , v i nh ng gi tr cao p m ng ti c thay kh ng c nh n nh n v l u gi m t c ch ng n th i i m i, v nh n r ng ra h n l t n tr ng quan ni m s ng, g c r v n h a v c ch nh n nh n v n c a nh ng ng i kh c t n gi o, kh c d n t c i v i m nh Kh ng d s ng trong m t th gi i m d ng nh s th tha, ch p nh n ng i kh c ang tr th nh m t th xa x m t th gi i m ng i ta s n s ng lao v o nh chi m, ch m gi t l n nhau nh n danh c i g i l t n gi o quy n uy B n ch t con ng i l ch k , th nh ng c nh ng c ch con ng i b t ch k h n v tr n n gi u l ng v tha h n V h y nh l i k t c a Nguy n Ph ng Mai d nh cho cu n s ch n y, i l Th gi i kh ng c tr ng en r ch r i, kh ng c ng i t t ho n to n m c ng kh ng c ng i x u ho n to n Ch c ng i t t t hay t t nhi u, x u t hay x u nhi u m th i V th , c dung th m t ch t, m l ng m t ch t, nh n nh n m i th b ng con m t c i m , kh ng v ng b n nh ki n m t ch t, th ch c ch n, t d ng nh ng ng i t ng l x u nhi u h a ra l i x u t, c n nh ng ng i t t t th h a ra l i t t nhi u, th th i.


 3. says:

  Tr c ti n, cu n s ch n y m m t cho t i r t nhi u V i i m t m , t i l m th y th gi i H i gi o a d ng ra sao, H i gi o nguy n th y nh n v n nh th n o v c n th y c m i nguy c a ch ngh a H i gi o c c oan n a Th gi i n y ph c t p h n ta t ng M i s quy gi n ph n x t u ng nghi ng.Trong s ch n y, t i th ch nh t o n n i r ng, Ch a sinh ra nh m t kh t v ng cao c v p c a con ng i.M t cu n s ch kh ng ch vi t xong l h t Ch nh nh cu n s ch m t i tr n n mu n c hi u h n v H i gi o v l ch s Trung ng C th v s ch nh c n gi n i, m i g i con thuy n tinh th n nh neo l n ng v n t i Ch n Thi n M.T i b t T i tin r ng m t g c n o , H i gi o c c oan l con c a cu c ph i ng u gi a Ho i ni m c a ng i r p v m t qu c H i gi o vinh quang trong qu kh v N i nh c nh b Ph ng T y x u x hi n t i.Hmm M t qu kh vinh quang c th t t p, c ng c th l m t g nh n ng l n.


 4. says:

  Con ng H i Gi o Nguy n Ph ng Mai 2014 S i G n, 15 01 2017 nh gi 9 10 i m Con ng H i gi o Con ng x a b nh ki n L ng l d i theo t ng b c ch n ki u h nh, t tin v y n t nh c a ch Ph ng Mai, ta nh b c v o m t h nh tr nh d i, v t c kh ng gian v th i gian M t th gi i H i gi o hi n ra y m u s c x a tan i nh ng nh ki n c h u c a m nh, th i bay nh ng kh i b i c a chi n tranh v kh ng b v nh nh ng c i b t m kh n che m t c a nh ng c g i Islam T i c m th y m nh kh may m n khi c m t n n t ng nh t nh v t n gi o v o H i nh nh ng b phim kinh i n nh Lawrence of Arabia , Ben Hur , c ng nh nhi u l n gh th m c c nh th H i gi o Cho n n t i kh ng c n qu b ng tr c m t th gi i k o c a Ngh n l m t m n a, nh ng i l c v n c n cho ng ng p tr c s tr ng l c a n N u Huy n Chip i l th ch th c gi i h n b n th n, th ch th c c nh ng nh ki n c a x h i l y tre l ng c a ta, th ch Ph ng Mai i hi u h n v nh ng i u ch nghi n c u, nghi n ng m s u h n nh ng th ch bi t c Khi c n tr , h y i nh Huy n Chip Nh ng khi th nh t, h y i nh ch Ph ng Mai V gi trong u m nh v n c n m ng lung bao nhi u c u h i c n l i gi i p R t cu c d n ch c th c s t t n m c kh ng, v con ng n o ti n t i d n ch cho c c d n t c H i gi o, c ng nh Vi t Nam ta Li u c t i c th c s x u xa nh truy n th ng v n hay n i kh ng Li u cu c chi n c a nh ng ng i H i gi o c c oan v ph ng T y c d n n m t cu c chi n tranh th gi i l n III kh ng C l ph i i g p th y tu th nh ng H i gi o S i G n t m nh ng l i gi i p th i


 5. says:

  review s ch


 6. says:

  T c gi qu tham lam, 13 t n c trong 1 cu n s ch g n 300 trang.C i ng a xem hoa qua t ng n c theo ch n t c gi , ch kh ng th c s s u nh c ch vi t m m nh th ch C l m nh s th ch c 1 quy n s ch c vi t b i 1 nh b o n o n m v ng th t l u 1 trong nh ng n c Trung ng tr n.Gi ng v n c a t c gi ng nh b n g n i l theo phong c ch Hoa H c Tr m nh kh ng nh gi cao i khi c ph n h i b b , thi u v n ho.N u ch a bi t g v Trung ng th c s th y r t m i, r t kh c nh khi m nh b shocked v n ho l n u n n , nh ng ng l ch c t m nh i th c t , t n t ng n c m i c th c m nh n h t c s kh c bi t n y.3 sao v t c gi d nh th i gian u t nghi n c u ki n th c n n tr c khi l n ng v coi nh y l m t d n nghi m t c ch kh ng nh ai kia l n ng v i 300 400 m t ng th l r i.


 7. says:

  Xu t s c.S ch c c hay v ng c nhi u l n v k m theo nhi u l n ph i google wiki t m hi u.


 8. says:

  Cu n s ch n y l m t i nh v phim ho t h nh Mary and Max 2 ng i b n 2 t n c xa l quen nhau qua th m t c ch t nh c Max l m t ng oi lao ng ngh o kh ng c ai l m b n, b b nh t k v may nh c Mary n i chuy n c ng n n c ng h n Tuy nhi n chuy n x y ra khi Mary vi t m t cu n s ch li n quan n b nh t k v xu t b n h ng ng n cu n, trong c nh c t i Max Max oc xong r t t c gi n v ngh ch i v i Mary v ngh c mang ng ra l m th nghi m Mary v th m b tr m c m c l i th i gian d i R t ch n th c v dung d Khi oc n Syria, m nh c c m nh n t ng t l li u Ph ng Mai c ang t m hi u t n c y nh l m t t gi y tr ng kh ng Cu n s ch r t nhi u th ng tin h u ch v Trung ng m nhi u ng i ch a bi t n n c th n i y l m t c m nang du l ch h u ch Nh ng n u x t m t c ch kh t khe, y ch a th g i l b t k du l ch v n v n l c i ng a xem hoa V n phong v n l v n phong nh vi t cho i t ng Hoa H c Tr , r t hyper v i l c d ng h nh nh th m x ng h i qu N u mu n bi t h n v Trung ng c l c cu n Girls of Ryadh s s u s c h n.


 9. says:

  view spoiler As I work for an Indonesian company, I m very curious what are the differences between Muslim and Islam Why are Muslim people in Asia less conservative than ones in Middle East Having heard that this book is much better than Phuong Mai s first book I m a donkey , I decided to purchase this book and it s completely worth spending It is jaw dropping and mind blowing, it clears all my doubts about this region.The author takes us across 13 countries Saudi, Dubai, Oman, Yemen, Lebanon, Syria, Jordan, Palestine, Egypt, Libya, Tunisia, Morocco and Spain At the time she was travelling, Arab Spring bursts out in this area The catalyst of this campaign was in a small town called Sidi Bouzi, Tunisia In 2010, Mohamed Bouazizi burned himself with gasoline as he was unable to sell fruits on the roadside and beated by a policewoman This event leads to many strikes organized by the unemployed, activists and the intellectuals who are dissatisfied with the existing political system I really admire Mai for her bravery to enlighten us with knowledge, sympathy and surprise for this mystery region.1 Saudi This country is entirely close to the world It turns out that Saud is a powerful family in Arab and some countries are named after them This country has extreme hard rules for women They have to wear abaya, no driving, no going out alone without accompanied by a male relatives I was very angry when reading the part about Vietnamese poor female labor working in Saudi, being abused, starved and even raped Unfortunately, petroleum constitute tremendously to this country s economy, that s why male becomes the main labor force.2 Dubai It is known as one of the richest country in the world with charming billionaires wearing LV and driving a Ferrari Famous for 6 and 7 star hotels designed by Western architects, Dubai has to welcome a lot of workers from third world countries to work on these buildings 95% of this country s population is foreigners.3 Oman This country is extremely amicable with warm hearted people Their diplomatic policy is to open and make friends with every country in the world Women have a right to do what they want in this country This is a heaven, the best country in Middle East Oman has a long history to conquer other continents, which makes me think a lot as in Vietnam, even now people tend to be stable, not taking risk, not challenging themselves with new horizons That s why we are always shy, always full of prejudices and always care too much on others lives, as our own life is too boring and we have nothing to do but gossip others 4 Yemen This is one of the poorest countries in the world with GDP per capita is less than 2 The main reason for this situation is their neighboring country Saudi Saudi has a policy to keep Yemen weak , because if Yemen becomes wealthier, they will buy back the petroleum area their greedy dictator sold to Saudi.5 Lebanon Having been colonized by the French, Lebanon is highly influenced by Christian However, as the Islam dominate this country, the Christian have to immigrate to Western countries They have a brilliant civilization with primitive alphabets which many countries imitate to develop their own languages The Lebanese have a great entrepreneurial mind and I will try one of their restaurants in Hanoi.6 Syria It is not as chaotic as it is portrayed by the media There are still parties here and there The politicians in this country apply Divide and Rule policy, they protect the minor religion and take advantage of the weak.7 Jordan Dead Sea is the most well known place of this country which is the lowest point of the world Don t try to taste the water, your tongue will ignite In this chapter, it is excruciatingly disgusting when I know one rule in this country If a woman is raped, she has to be witnessed by 4 other man, otherwise she will be accused of adultery How unequal for women in Jordan Politicians just take advantage of Quran to set whatever policy they want to women It is shocked that homosexuality is normal in Middle East As men have to keep distance from women, infatuation between men is acceptable Some rich men even have a beautiful boy called halekon or bacha at home to have fun In Iran, a trans man woman is acceptable, the government sponsor for medical transition But if you are a gay les, you will be hanged.8 Palestine Reading this chapter, I realise the strategic importance of each small country in Divide and Rule policy Lebanon was separated from Saudi so that many religions will fight against each other Kuwait was separated from Iraq so that this country cannot go far to the sea Israel for the Jewish and Palestine for the Islam Jerusalem, which is the origin of Judaism, Christianity and Islam, is claimed by both Israel and Palestine as the capital.9 Egypt Can t believe that one of the World s Wonder is dominated by scams Reading this chapter, I don t want to come to Giza any Although the revolution in 2011 failed, I can feel the heat and desire of young people there who are ambitious to change this country for better living standard and rebuild governmental institution.10 Lybia I thought it is a poor country, however, it turns out that this country is very safe and has the same living standard as the Europe.11 Tunisian Before Arab Spring, Tunisia was a developed country with only 2% in poverty rate Equality was promoted to women, political institution is as strong as Singapore and education system was ranked 17th The reason is they borrowed the laws from Western countries, that s why they developed by leaps and bounds in a very short time I hope this country will come back to their heyday soon with their intelligent and hard working people.12 Morocco No caviar, no Rick Cafe there With the border near Spain, Morocco used to colonize this country The Islam used to have a Golden Age where philosophy, technology and art are highly developed 7th century to 13th century However, Golden Age soon ruins and the Christian took Spain back.Lesson learned from this book There s no good or bad man There are just or less goodness, or or less badness Don t just stay at your town, go outside and see other countries Whoever wins or loses, poor people have to pay hide spoiler


 10. says:

  N b ch n y, li u m ng, nhi t huy t ph c


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Con đường Hồi giáo characters Con đường Hồi giáo , audiobook Con đường Hồi giáo , files book Con đường Hồi giáo , today Con đường Hồi giáo , Con đường Hồi giáo 00582 Gi A C N S I Tr O N Ng B Ng C A M A Xu N R P, Nguy N Ph Ng Mai L N Ng N Trung Ng, T R P Saudi Theo Con Ng H I Gi O T A L N Ph A T Y, Nh N T N M T, Ch M T N Tay M T Trung Ng Th T, T Tr I Nghi M C A Ch Nh M NhH A Ra, Sau T M O Ch Ng En U M C A C B N H I Gi O M I Quen L B Ng C C Ng Tr N V I D Ng Ch No Man No Cry Tr N L N O Thun M Ng H A Ra, Trung Ng Kh Ng Ph I L B C Tranh M T M U X M X T C A H I Gi O C C Oan , Kh Ng B , B T B Nh Ng Gi I , M L T M Th M Tunisia Nhi U M U S C V I Tr M T Ch V N H A H Ng Ng N N M, Nh Ng C Ng Tr Nh Ki N Tr C P N Ngh T Th , V I Cu C S Ng Th M M T N Gi O, C Ng V Hi N I V H O Nho Ng T T C Ng, Nh Ng Y B N Kho N V Danh T Nh D N T C, R I Nh Ng Bi K Ch, S Kh N C Ng, V Nh Ng Gi Tr Kh Ng D Ph N X T Ng SaiNh Ng C U Chuy N Ng M Ng P H I Th Cu C S Ng, Nh Ng Nh N Nh N S C B N C A M T Nh Nghi N C U, Nh B O C Chuy N T I Trong L I Vi T Tr Trung, Cu N H T S Khi N B N Kh L Ng K M N I Th I Th C C B C C Ng C Tr N Con Ng H I Gi O


About the Author: Nguyễn Phương Mai

Ph ng Mai vi t v n t l c h c l p 10 v l c y b t ng g p cho b o Hoa H c Tr nh ng s u ti n N m 17 tu i, Ph ng Mai ra t p truy n ng n u tay c t n i di n Hai n m sau khi t t nghi p Cao ng S ph m H N i, Ph ng Mai tr th nh th k t a so n b o Hoa H c Tr tu i 24.Nh ng ch s m t b v tr h p d n i du h c H Lan, gi nh h c v Th c s khoa h c ng nh Thi t k gi o d c v T